“wet blanket” - 空気が読めない人(KY)


2012年11月号いーじーぷれす掲載『ezpress.の使える英語講座』